Cookies

 Podmienky

1. Zákonný zástupca zodpovedá za vhodné športové oblečenie a vhodnú športovú obuv dieťaťa.
2. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov.
3. Za stratu cenností nepreberá zodpovednosť tréner ani spoločnost iMove.
4. Účasť rodiča na programoch  je povolená, avšak pod podmienkou profesionálneho správania rodičov v pozícii pasívneho pozorovateľa. V prípade programov, kde sa vyžaduje aktívny prístup rodičov je prítomnosť rodiča nevyhnutná.
5. V prípade absencie trénera, či vytaženosťou prenajímaneho priestoru si  spoločnosť iMove vyhradzuje právo tréning zrušiť a nahradiť ho iný deň. O rušení alebo zmenách je tréner povinný informovať zákonných zástupcov detí najneskôr 24 hodín pred tréningom.
6. Dieťa, ktoré počas tréningu opakovane závažne porušuje poriadok a nerešpektuje pokyny trénera, ohrozuje zdravie seba alebo ostatných účastníkov iMove programov bude  vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Za škody na majetku inom ako spoločnosti iMove , spôsobené dieťaťom, zodpovedá jeho zákonný zástupca.
7. Zákonný zástupca  potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami účasti, bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Potvrdzuje, že dieťa, ktoré zastupuje je schopné po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívny športový program a iné športové aktivity  a že ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu zmenu režimu.

Nedodržanie podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa z programov iMove.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov. Súhlasím stým, že výsledky môžu byť použité anonymnou a štatistickou formou na vedecké účely a rovnako  s uverejňovaním fotografií, videí pre účely propagácie na internetových či sociálnych stránkach spoločnosti iMove s.r.o

 

Storno poplatky: