About us

Mgr. Adam Truhlář

Adam is a sport psychologist anda tennis coach with experience from the international sport clubs and academies (Dubai, Spain, Germany, etc.). He studied psychology at Comenius University in Bratislava and he specializes is sport psychology. He works with thetop players and also teaches onhealthy development of the youth. During his career, he have worked with many top players in various disciplines. He regularly provides the presentations for the trainerlicense programs, workshops and schools, explaining the role of a brain and body functions in sports. Also, he himself plays tennis for more 20 years and practices sports of all kinds.

 

o spoločnosti Prečo MOVE? Ak pohyb tak rozumný! Pohyb - Radosť - Rozvoj

Spoločnosť sa profesionálne zaoberá rozvojom všestrannej motoriky detí vo veku 4 – 8 rokov. V rámci rozvojových programov ich pripravuje na vykonávanie všetkých druhov športu. Špecializované koordinačné cvičenia v kombinácii s modernými pomôckami a odborným dynamickým prístupom lektorov umožňujú ideálne podmienky na športový rozvoj detí.

Prostredníctvom štandardizovanej diagnostiky určuje stupeň motorického kvocientu MQ, na základe ktorého rodič zistí, v čom jeho dieťa vyniká a naopak, na čom treba zapracovať. Spoločnosť pôsobí v materských školách na západnom Slovensku a jej systémom už prešlo viac ako tisíc detí. Je založená na odbornom a modernom prístupe; v rámci vedeckých prác spolupracuje s vedcami z Masarykovej univerzity fakulty športových vied.

______________________________________________________________________________

• Multidisciplinárne zoskupenie ľudí zo športových vied, neurokognitívnej

a športovej psychológie

• Vytváranie a realizovanie moderných odborných pohybových programov

na rozvoj všestrannej motoriky detí

• Štandardizovaná diagnostika motorického kvocientu MQ

• Identifikácia a podpora talentovaných detí

• Tvorba vedeckých štúdií

MOVE znamená v anglickom preklade pohyb. V nemeckom preklade rozložením slova MOVE: MO - motorika, V - Variabilität (všestarnosť), E - Enwicklung (rozvoj)

Zo slova MOVE vyplýva celá podstata programov. Jedná sa o všestranný motorický rozvoj detí. Práve pohyb je prirodzená potreba, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri zdravom osobnostnom vývine detí. Deti sa pomocou programov MOVE aktívne učia a objavujú nové prvky. Rozvíjajú sa koordinačne.Uvoľňujúemócie. Učia sa sociálne správať(teamovosť, férovosť). Podporuje sa rozumový vývin a vplýva na exekutívne funkcie, ktoré sa pozitívne podpisujú na školskom prospechu (schopnosti ako: krátkodobá pamäť, schopnosť smerovať pozornosť, plánovať, rozhodovať sa). MOVE vychádza z moderných svetových trendov rozvoju detí, založených na uvoľnenej atmosfére, radosti a dokonalom systematickom všestrannom motorickom rozvoji.

Predškolský a ranný školský vek zohráva kľúčovú úlohu v motorickom vývine dieťaťa. V tejto časovej perióde sa určí ako bude vaše dieťa koordinačne zručné a aké návyky si dieťa osvojí po celý zvyšok života. Ak ako rodič prespítetoto obdobie,vaše dieťa už nikdy nebude schopné naplno rozviť jeho potenciál. Vedecké poznatky z Nemecka hovoria, že v 10 rokoch je koordinačný vývin z 80 % ukončený. Takisto výskumy hovoria, že akointeligenčný kvocient IQ neustále celosvetovo stúpa, zhruba 3 body za 10 rokov, tak KI koordinačný kvocient presne naopak 3 body za 10 rokov klesá. (Huber, 2013) Z čoho vyplýva že generácia rodičov bola podstatne motoricky zručnejšia ako súčasné deti. Prečo je to tak? 

 
  • samozrejme, že podstatným faktorom je súčasný životný štýl a vplyv informačnej techniky,
  • včasná úzka koordinačná špecializácia. 

Na Slovensku stále vídame, že deti sú veľmi úzko špecializované od mladého veku.Už v 6 rokoch chcú rodičia a často krát aj tréneri od detí veľké výsledky spojené s ich športom. Ak bude dieťa hrať v 6 rokoch len futbal, nedostane možnosť rozviť si všestrannú motoriku, ktorá je najdôležitejšia pre jeho ďalší rozvoj. Je to základňa, na ktorej sa stavia všetko ostatné a určuje ďalší motorický vývin. Ak táto základňa chýba, dieťaťu je menej prirodzené osvojovať si komplexnejšie biomechanické princípy a koordinačné úkony. Je to spôsobené skorou úzkou profiláciou len na konkrétny šport.
Príklad futbal. Pri futbale dochádza k obmedzeniurozvoja na koordináciu oko – noha, pričom koordinácia oko - ruka a celkovej biomechaniky ide do úzadia.

Staršia generácia mala dostatok podnetov pre rozvoj motoriky. Trávilaveľa času vonku, kde sa naháňali, lozili po stromoch, preliezkach. Súčasná generácia, ktorá je poznačená veľkým vplyvom informačných technológií, nedostáva taký priestor na športové či pohybové prejavenia sa. Škôlky sú často krát preplnené a obmedzené priestorom, čo znemožňujespraviť deťom ideálnypriestor. MOVE poskytuje deťom priestor a všestranné podnety v ktorých sa môžu nájsť. Objavujú a učia sa rôzne disciplíny a osvojujú si veľké množstvo senzomotorických kompetencií. Chytanie - hádzanie - vedenie lopty - kopanie - udieranie - driblovanie- lozenie – balancovanie, atď. 

Programy MOVE dávajú deťom kvalitnú motorickú základňu, na ktorej môže dieťa stavať celú jeho športovú kariéru. Môže spoznať, čo ho najviac baví a načo je najviac nadané. Nemusí preskákať 6 športov, ale má priestor otestovať viaceré loptové športy naraz a vybrať si.

Na jednu stranu chce Slovensko držať stopu so svetovým športom, na druhú stranu sa tréningové metódy podstatne odlišujú od svetových trendov.

Nie je dobrý tréner ten, ktospraví v 10 rokoch najlepšiehoa technicky dokonaléhohráča v klube, ale ten kto dokáže dieťa viesť takým spôsobom, že v 10 jeho šport miluje, je motivované zlepšovaťsa a súčasne má dobré motorické základy. Jedno africké príslovie hovorí, že keď budeme ťahať trávuzo zeme rýchlejšie neporastie. Preto by sme mali daťdeťom priestor a čas a bez tlaku. Ak to v deťoch je, tak to nich je a príde to. Ak to v nich nie je tak to vnich nie je.

MOVE je založený na radosti z pohybu, aktívnom objavovaní a učení sa. Deti nedostávajú žiadne technické inštrukcie ako danú vec vykonať, pretože ich telo veľmi dobre vie ako to má spraviť. Potrebuje len skúsenosti a podnety. Preto deťom ponúka široké spektrum rôznych pohybových a senzomotorickch podnetov,ktoré prinášajú deťom radosť a potešenie a súčasne ich pohybovo a rozumovo rozvíjajú.

  • uvoľnená atmosféra a radosť, žiadny tlak na výkon,
  • široké spektrum pohybových a senzomotorických podnetov, prostredníctvom ktorých deti objavujú a aktívne sa učia,
  • kvalitná motorická základňa (kompetencie ako: hádzanie, chytanie, kopanie, vedenie lopty, mierenie, balancovanie, driblovanie, lozenie, udieranie, atď. mierenie, balancovanie, driblovanie, lozenie, udieranie, atď.)
  • budovanie sebadôvery a sociálneho správania,
  • otestovanie rôznych športových odvetví, manipulácia rôznymiloptami, raketami,hokejkami...
  • spoznať, kde sa skrýva talent dieťaťa, čo preferuje osobnostne a čomu inklinuje
  • pohyb je nevyhnutná súčasť zdravého osobnostného vývinu dieťaťa. Má priestor uvoľniťemócie, učí sa sociálne správať, (férovosť, teamovosť..), podpora exekutívnych funkcií (schopnosť plánovať, rozhodovať sa, krátkodobú pamäť, smerovať pozornosť, inhibícia - schopnosť potlačiťspontánne impulzy) čo prináša pozitívne školskévýsledky. Tieto štúdie robené na milióne detí v Kaliforniipotvrdili pozitívny vplyv na exekutívne funkcie a školskýprospech (Blair, Razza, 2007, Duckworth, Seligman, 2005)
  • vytvoriť zdravý životný štýl. Výskumy poukazujú, že už v tomto veku sa rozhoduje ako bude dieťa ďalej žít a či si osvojízdravénávyky. Ak nebude dieťa aktívne v tomto veku, je nízka pravdepodobnosť, že táto túžba prepukne neskôr. Základné vzorce životosprávy sa formujú práve v tomto veku. Ak chcete daťsvojím deťom maximum tak v detstve. To čo im nedáte v detstve už im nedáte nikdy :)